CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo:  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ 
(Mechatronic Engineering Technology)
Mã ngành: 52510203
Hình thức đào tạo: Chính quy

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng:

A. Kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Cơ điện tử

1. Áp dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
2. Xây dựng nền tảng kiến thức kỹ thuật cốt lõi về lĩnh vực cơ khí, điện tử, tự động hóa công nghiệp.
3. Tạo ra hệ thống tích hợp kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí, điện tử, tự động hóa công nghiệp.

B. Kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực Cơ điện tử

4. Phân tích, lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề về Cơ – điện tử.
5. Kiểm tra và thực nghiệm các vấn đề kỹ thuật về Cơ – điện tử.
6. Thực hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực Cơ điện tử.

C. Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và nhận thức

7. Làm việc độc lập, biết lãnh đạo và làm việc nhóm.
8. Giao tiếp hiệu quả dưới nhiều hình thức: văn bản, giao tiếp điện tử, đồ họa cũng như thuyết trình.
9. Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp.
10. Nhận thức vai trò, trách nhiệm của kỹ sư và bối cảnh xã hội ảnh hưởng đến các hoạt động kỹ thuật của ngành Cơ điện tử.
11. Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, biết cách làm việc trong các tổ chức công nghiệp.
12. Học tập suốt đời.

D. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống cơ – điện tử trong trong công nghiệp

13. Hình thành các ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, xác định chức năng các thành phần cấu thành hệ thống cơ – điện tử.
14. Thiết kế các thành phần cấu thành hệ thống cơ – điện tử.
15. Triển khai phần cứng và phần mềm các thành phần cấu thành hệ thống cơ – điện tử.
16. Vận hành các hệ thống tự động; quản lý công tác vận hành các hệ thống cơ – điện tử.