CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo:  ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
(Robotics and Artificial Intelligence)
Mã ngành: 7510209
Hình thức đào tạo: Chính quy

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng:

A. Có kiến thức và lập luận kỹ thuật

1. Nắm vững và sử dụng kiến thức nền trong hai lĩnh vực Robot và Trí tuệ nhân tạo, thiết kế, phát triển hệ thống điều khiển cho các ứng dụng robot và hệ thống tự động hóa

2. Áp dụng tư duy phân tích và nghiên cứu logic để giải quyết và dự báo các vấn đề công nghệ liên quan đến robot và trí tuệ nhân tạo, áp dụng các ngôn ngữ lập trình để giải quyết các vấn đề liên quan đến học máy và thị giác máy tính.

3. Mô hình hóa, thiết kế, phân tích kiến trúc phần cứng và phần mềm cho hệ thống nhúng chạy các ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo.

B. Kỹ năng và tố chất cá nhân và chuyên nghiệp

1. Giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ bằng các phương pháp, công cụ và kỹ năng mềm hiệu quả và phù hợp.

2. Phát triển một bản sắc chuyên nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định về hệ thống và công cụ có trách nhiệm với xã hội và đạo đức phù hợp với các yêu cầu chính sách của pháp luật và tổ chức.

3. Sử dụng các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản phù hợp để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng sử dụng các chiến lược truyền miệng, in ấn và đa phương tiện.

4. Đề xuất các giải pháp thiết kế và bảo trì hệ thống hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dùng và tổ chức dựa trên các công cụ và ứng dụng phù hợp cho một kịch bản nhất định.

5. Đề xuất các công nghệ thông tin cốt lõi, hệ thống, phương pháp thao tác dữ liệu và giải pháp tư duy tính toán phù hợp để hỗ trợ các chiến lược ra quyết định của tổ chức trong môi trường kinh doanh.

C. Kỹ năng mềm

1. Khả năng tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công việc;

2. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khả năng hoạch định, điều phối và tổ chức thực hiện; có năng lực đánh giá hiệu quả công việc và cải tiến các hoạt động chuyên môn trong phạm vi lĩnh vực phụ trách;

3. Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, nghiên cứu tài liệu và văn bản kỹ thuật

D. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường

1. Hình thành các ý tưởng, thiết lập các yêu cầu, xác định chức năng các thành phần cấu thành hệ thống Robot và Trí tuệ nhân tạo

2. Thiết kế các thành phần cấu thành hệ thống Robot và Trí tuệ nhân tạo

3. Triển khai phần cứng và phần mềm các thành phần cấu thành hệ thống Robot và Trí tuệ nhân tạo

4. Vận hành và bảo trì các hệ thống Robot và Trí tuệ nhân tạo

5. Vận dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ để lãnh đạo trong kỹ thuật

6. Vận dụng các kiến thức và kỹ năng để khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí, điện tử – tự động hóa