Khoa Cơ khí Chế tạo máy cung cấp hai (02) hướng đào tạo chương trình cao học ngành Kỹ thuật Cơ điện tử như sau:

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG

Tên học phầnKhối lượng (tín chỉ)
I. Khối kiến thức chung6
Triết học3
Phần tự chọn (3TC)3
Phương pháp luận sáng tạo KHKT3
Phương pháp nghiên cứu khoa học3
Kinh tế đại cương3
Kinh tế kỹ thuật3
Quản lý sản xuất3
II. Kiến thức cơ sở ngành15
Mô hình hóa và Điều khiển hệ thống cơ điện tử nâng cao3
Tối ưu hóa trong kỹ thuật3
Phần tự chọn (9TC)9
(Chọn 3 môn  từ STT 9 đến STT 18)
Động học và động lực học cơ cấu3
Servo điện-thủy-khí nâng cao3
Xử lý tín hiệu số trong cơ điện tử3
Vật liệu nâng cao3
Thiết bị đo và cảm biến3
Dao động nâng cao3
Phương pháp tính toán số nâng cao3
Toán ứng dụng trong  kỹ thuật3
Điện tử công suất và ứng dụng trong hệ thống cơ điện tử3
Qui hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm3
Chuyên đề 11
III. Kiến thức chuyên ngành15
Kỹ Thuật Robot3
Phần tự chọn (12TC)12
(Chọn 4 môn  từ STT 21 đến STT 31)
Vi Cơ – Điện tử (MEMS)3
Cơ – Điện tử y sinh3
Thị giác máy3
CAD/CAE cho Cơ – Điện tử3
Kỹ thuật chuẩn đoán và giám sát tình trạng máy3
Thiết kế kỹ thuật nâng cao3
Điều khiển quá trình3
Hệ thống truyền thông công nghiệp và hệ SCADA3
Hệ thống sản xuất tiên tiến3
Điều khiển thông minh và hệ thống lai3
Ứng dụng thời gian thực  dùng máy tính3
IV. Luận văn tốt nghiệp23
Tổng cộng47

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Tên học phầnKhối lượng (tín chỉ)
I. Khối kiến thức chung3
Triết học3
II. Kiến thức cơ sở ngành6
Mô hình hóa và Điều khiển hệ thống cơ điện tử nâng cao3
Phần tự chọn (3TC)3
(Chọn 1 môn  từ STT 3 đến STT 12)
Động học và động lực học cơ cấu3
Servo điện-thủy-khí nâng cao3
Tối ưu hóa trong kỹ thuật3
Vật liệu nâng cao3
Qui hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm3
Phương pháp tính toán số nâng cao3
Dao động nâng cao3
Xử lý tín hiệu số trong cơ điện tử3
Điện tử công suất và ứng dụng trong hệ thống cơ điện tử3
Toán ứng dụng trong  kỹ thuật3
Chuyên đề 13
III. Kiến thức chuyên ngành9
Kỹ Thuật Robot3
Phần tự chọn (6TC)6
(Chọn 2 môn  từ STT 15 đến STT 25)
Vi Cơ – Điện tử (MEMS)3
Kỹ thuật chuẩn đoán và giám sát tình trạng máy3
Cơ – Điện tử y sinh3
Thị giác máy3
CAD/CAE cho Cơ – Điện tử3
Điều khiển quá trình3
Điều khiển thông minh và hệ thống lai3
Ứng dụng thời gian thực  dùng máy tính3
Nhiệt động lực và Truyền nhiệt3
Động lực học lưu chất tính toán (CFD)       3
Thiết kế kỹ thuật nâng cao3
Chuyên đề 23
IV. Luận văn tốt nghiệp23
Tổng cộng47