Khoa Cơ khí Chế tạo máy cung cấp hai (02) hướng đào tạo chương trình cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí như sau:

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG

Môn họcKhối lượng (tín chỉ)
I. Môn học chung6
Triết học3
Phần tự chọn3
(Chọn 1 môn từ STT 2 đến STT 6)
Phương pháp luận sáng tạo KHKT3
Phương pháp nghiên cứu khoa học3
Kinh tế đại cương3
Kinh tế kỹ thuật3
Quản lý sản xuất3
II. Kiến thức cơ sở ngành15
Qui hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm3
Cơ học vật rắn và phá hủy3
Động lực học lưu chất tính toán (CFD)3
Chuyên đề1
Phần tự chọn6
(Chọn 2 môn  từ STT 2 đến STT 10)
Tối ưu hóa trong kỹ thuật3
Nhiệt động lực và Truyền nhiệt3
Thiết bị đo và cảm biến3
Toán ứng dụng trong kỹ thuật3
Phương pháp tính toán số nâng cao3
Động lực học các vật thể3
Dao động nâng cao3
Lý thuyết cơ cấu ứng dụng trong Robotics3
Hệ chuyên gia trong kỹ thuật cơ khí3
III. Kiến thức chuyên ngành15
Hệ thống sản xuất nâng cao3
Thiết kế kỹ thuật nâng cao3
Kỹ thuật chuẩn đoán và giám sát tình trạng máy3
Phần tự chọn6
(Chọn 2 môn  )
Vật liệu nâng cao3
Thiết kế máy công cụ CNC3
Kỹ thuật năng lượng mới và môi trường3
Công nghệ vi khuôn3
Khoa học và công nghệ MEMS3
Kỹ thuật phân tích vật liệu3
Lý thuyết biến dạng dẻo3
Kỹ thuật robot3
Điều khiển đa biến3
Kỹ thuật nhựa3
Hệ thống sản xuất tinh gọn (LEAN)3
IV. Luận văn tốt nghiệp10
Tổng cộng47

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Môn họcKhối lượng (tín chỉ)
I.Môn học chung3
Triết học3
II. Môn học cơ sở (2 môn + 2 chuyên đề)12
Qui hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm3
Chuyên đề 13
Chuyên đề 23
Phần tự chọn3
(Chọn 1 môn từ STT 2 đến STT 6)
Cơ học vật rắn và phá hủy3
Động lực học lưu chất tính toán (CFD)3
Tối ưu hóa trong kỹ thuật3
Nhiệt động lực và Truyền nhiệt3
Thiết bị đo và cảm biến3
Toán ứng dụng trong kỹ thuật3
Phương pháp tính toán số nâng cao3
Động lực học các vật thể3
Dao động nâng cao3
Lý thuyết cơ cấu ứng dụng trong Robotics3
Hệ chuyên gia trong kỹ thuật cơ khí3
III. Môn học chuyên ngành (3 môn)9
Hệ thống sản xuất nâng cao3
Phần tự chọn6
(Chọn 2 môn  từ STT 2 đến STT 10)
Thiết kế kỹ thuật nâng cao3
Kỹ thuật chuẩn đoán và giám sát tình trạng máy3
Vật liệu nâng cao3
Kỹ thuật năng lượng mới và môi trường3
Công nghệ vi khuôn3
Khoa học và công nghệ MEMS3
Kỹ thuật phân tích vật liệu3
Động lực học các vật thể3
Điều khiển đa biến3
IV. Luận văn tốt nghiệp23
Tổng cộng47