Chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuât công nghiệp (150 tín chỉ – Khóa 2019 trở đi)

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công nghiệp 132 tín chỉ (khóa 2018)

Chương trình đào tạo Ngành Kỹ Thuật công nghiệp khoá 2016 trở đi

Chương trình đào tạo Hệ Sư Phạm Ngành Kỹ Thuật công nghiệp