THÔNG BÁO

Mở lớp thực tập tốt nghiệp.

Theo thông báo số 811/TB-ĐHSPKT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Nhà trường về việc hủy các lớp học phần không tổ chức giảng dạy online. Nhằm đảm bảo tiến độ học tập của các khóa 2017, 2018 về môn Thực tập tốt nghiệp;

Ban chủ nhiệm khoa Cơ khí Chế tạo máy mở lớp học phần Thực tập tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho các khóa 2017, 2018.

+ Sinh viên đi thực tập tại  các đơn vị thực tập do  Giảng giới thiệu: Sinh viên đăng ký trực tiếp với Giảng viên trước ngày 20/9/2021

+ Sinh viên tự tìm công ty thực tập:  sinh viên đăng ký thực tập TN từ ngày thông báo đến ngày 20/09/2021 tại link

https://forms.gle/rFsH7MBaFRgXBCBR9

Khoa gửi danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn môn Thực tập tốt nghiệp về Phòng Đào tạo trước ngày 25/9/2021