1. Sinh viên ĐÃ ĐĂNG KÝ vào link [1A] để xem kết quả đăng ký. Biểu mẫu bổ xung thêm phần: Lần đăng ký để thống kê, các bạn đăng ký hôm nay có thêm cột này.
  2. Cách xem nhanh: nhấn Ctrl + F và tìm MSSV của bạn đại diện nhóm đăng ký hoặc tìm theo mã đề tài
  1. Nếu điều chỉnh nguyện vọng, vào lại biểu mẫu [2A] để nhập điều chỉnh lại
  2. Thời hạn đăng ký: 20:00 hôm nay, thứ 6, 06/08/2021

Link [1A] xem kết quả: https://bitly.com.vn/d7rpnb

Link [2A] điều chỉnh: https://forms.gle/mf4AkDXNa9ipRUYz7

Chúc các bạn thực hiện tốt đề tài,