Khoa Cơ khí Chế tạo máy sẽ tổ chức buổi đối thoại online với sinh viên khoa Cơ khí Chế tạo máy và sinh viên nhóm ngành Cơ khí – Chế tạo máy của khoa CLC về các nội dung:

  1. Thực tập tốt nghiệp của khóa 2018 trổ về trước
  2. Kế hoạch nộp đồ án và bảo vệ đồ án tốt nghiệp
  3. Triển khai các nội dung học tập, nghiên cứu trong các học kỳ sau năm học 2021-2022
  4. Và các nội dung liên quan đến quá trình học tập, nghiên cứu và công tác xã hội…
  5. Các vấn đề khác

Ngay bây giờ, các bạn có thể đặt câu hỏi theo link sau: đặt câu hỏi tại đây
Buổi đối thoại trực tuyến sẽ được livestream trên FB group: Sinh viên khoa Cơ khí CTM