XÁC NHẬN ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian: Từ ngày 05/09/2021 đến ngày 11/09/2021

(Y) Sinh viên kiểm tra lần cuối tổng điểm rèn luyện và xếp loại của cá nhân qua trang https://online.hcmute.edu.vn/ nếu có sai sót về kết quả hoặc lỗi kỹ thuật do phần mềm, sinh viên thông tin về Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên.

(Y) Sinh viên thống nhất kết quả điểm rèn luyện của mình bằng cách lưu bảng điểm (xác nhận) trên trang Online.

Lưu ý: Những sinh viên không thực hiện việc thống nhất kết quả điểm rèn luyện cuối cùng của cá nhân (lưu bảng điểm), khi phân loại sẽ bị trừ 10 (mười) điểm rèn luyện (qua theo dõi của phần mềm đánh giá điểm rèn luyện) và không có quyền khiếu nại các vấn đề liên quan đến điểm rèn luyện cá nhân trong học kỳ được đánh giá.

Chi tiết thông báo xem tại: http://sao.hcmute.edu.vn/…/thong-bao-danh-gia-ket-qua…#HCMUTE#UTETV