Năm 2018, Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí thuộc khoa Cơ khí Chế tạo vinh dự đón nhận chứng nhận AUN-QA.

Sau đây là bản báo cáo tự đánh giá của ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử tham gia nhận chứng nhận AUN-QA.