Ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử là một trong những ngành đầu tiên của Việt nam nhận được chứng nhận của mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học khu vực Asean (AUN-QA Network), năm 2016.

Sau đây là bản báo cáo tự đánh giá của ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử tham gia nhận chứng nhận AUN-QA.