Ngành Công nghệ Chế tạo máy là một trong những ngành đầu tiên của Việt nam nhận được chứng nhận của mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học khu vực Asean (AUN-QA Network), vào năm 2017.

Sau đây là bản báo cáo tự đánh giá của ngành Công nghệ Chế tạo máy tham gia nhận chứng nhận AUN-QA.