Danh sách đầy đủ các đời trưởng khoa Cơ khí Chế tạo máy – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Trưởng khoa hiện tại:

PGS. TS. Nguyễn Trường Thịnh

(từ năm 2015 – nay)

Các trưởng khoa trước đây:

Các đời trưởng khoa Cơ khí Chế tạo máy