Chào các bạn,

Phần này chúng tôi sẽ đăng các video lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, các video đang được upload, các hội đồng sẽ được cập nhật tại trang này.

HỘI ĐỒNG 1

HỘI ĐỒNG 2

HỘI ĐỒNG 3

HỘI ĐỒNG 4

HỘI ĐỒNG 5


HỘI ĐỒNG 6 – NHÓM 1

HỘI ĐỒNG 6 – NHÓM 2

HỘI ĐỒNG 6 – NHÓM 3

HỘI ĐỒNG 6 – NHÓM 4

HỘI ĐỒNG 6 – NHÓM 5

HỘI ĐỒNG 6 – NHÓM 6

HỘI ĐỒNG 7 – NHÓM 1

HỘI ĐỒNG 7 – NHÓM 2

HỘI ĐỒNG 7 – NHÓM 3

HỘI ĐỒNG 7 – NHÓM 4

HỘI ĐỒNG 8

HỘI ĐỒNG 9

HỘI ĐỒNG 10

HỘI ĐỒNG 11

HỘI ĐỒNG 12

HỘI ĐỒNG 13

HỘI ĐỒNG 14

HỘI ĐỒNG 15

HỘI ĐỒNG 16

HỘI ĐỒNG 17

HỘI ĐỒNG 18