Tác giả :

 Chức năng nhiệm vụ của Khoa Cơ khí Chế tạo máy (trích Quyết định Số: 813/QĐ-ĐHSPKT-TCCB ngày 23 tháng 03 năm 2017 Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

1. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

a. Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

b. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

e. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

f. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

2. Trưởng khoa và các Phó trưởng khoa:

a. Trưởng khoa phải có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tại khoa. Đối với khoa không đảm nhận chính việc đào tạo một ngành hoặc chuyên ngành để cấp một trong các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nếu không có tiến sĩ thì hiệu trưởng có thể xem xét bổ nhiệm người có trình độ thạc sĩ vào vị trí trưởng khoa. Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của khoa quy định tại Khoản 1 Điều này;

b. Mỗi khoa có không quá 02 phó trưởng khoa để giúp trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của khoa. Đối với khoa được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và có quy mô trên 500 sinh viên chính quy thì có thể bổ sung 01 hoặc 02 phó trưởng khoa, nhưng phải được sự đồng ý của hội đồng trường.

Phó trưởng khoa phải có trình độ thạc sĩ trở lên, riêng phó trưởng khoa phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ tiến sĩ. Đối với khoa không đảm nhận chính việc đào tạo một ngành hoặc chuyên ngành để cấp một trong các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nếu không có tiến sĩ thì hiệu trưởng có thể xem xét bổ nhiệm người có trình độ thạc sĩ vào vị trí phó trưởng khoa phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ;

c. Trưởng khoa, phó trưởng khoa phải có đủ tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy trình độ đại học, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý. Nếu được điều động từ cơ quan, tổ chức khác để bổ nhiệm vào chức vụ trưởng khoa, phó trưởng khoa thì sau khi bổ nhiệm, trưởng khoa, phó trưởng khoa phải là giảng viên cơ hữu của nhà trường. Trưởng khoa có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Nhiệm kỳ của trưởng khoa có thể theo nhiệm kỳ của hiệu trưởng và phải được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Nhiệm kỳ của phó trưởng khoa theo nhiệm kỳ của trưởng khoa và có thể được bổ nhiệm lại. Độ tuổi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu của trưởng khoa, phó trưởng khoa không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm.

Quy trình giới thiệu, bổ nhiệm và miễn nhiệm trưởng khoa, phó trưởng khoa được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

3. Trong khoa có Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa. Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa được quy định như sau:

3.1  Chức năng, nhiệm vụ:

Tư vấn cho Trưởng khoa về các mặt công tác sau: 
a. Nội dung chương trình, mục tiêu, ngành nghề đào tạo và tổ chức quá trình đào tạo trong khoa.
b. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.
c. Quản lý, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.  
d. Đề xuất kế hoạch bổ sung, mua sắm, sử dụng, vật tư thiết bị phục vụ cho dạy và học.

3.2  Thành phần : Hội đồng Khoa học & Đào tạo khoa có thành phần như sau:

a. Trưởng khoa, các Phó trưởng khoa.

b. Chủ nhiệm và một số Phó chủ nhiệm bộ môn.

c. Các giảng viên là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ trong khoa và trong Trường (có liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học của khoa).

d. Đại diện các tổ chức kinh tế xã hội ngoài trường hoặc cá nhân có am hiểu về việc đào tạo của khoa.

3.3   Hội đồng Khoa học và đào tạo khoa do Trưởng khoa đề nghị và Hiệu trưởng ra quyết định thành lập. Nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học và đào tạo khoa theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa. 

3.4  Hội đồng Khoa học và đào tạo sinh hoạt theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, biểu quyết theo đa số phiếu.  

3.5  Hội đồng Khoa học và đào tạo khoa sinh hoạt thường kỳ 3 tháng 01 lần và sinh hoạt bất thường khi cần thiết. 

Điều 16. Các bộ môn, phòng thí nghiệm cấp khoa.

1. Mỗi khoa có thể có một số bộ môn và phòng thí nghiệm cấp khoa (gọi chung là bộ môn)

a.Bộ môn là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, KHCN của trường đại học, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, KHCN.

b. Phòng thí nghiệm cấp khoa là phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy một số môn chung liên bộ môn, liên khoa và thực hiện các định hướng nghiên cứu của khoa.

Trên cơ sở ý kiến tư vấn của hội đồng khoa học và đào tạo và đề nghị của Trưởng khoa, Hiệu trưởng quyết định việc thành lập, giải thể và quy định nhiệm vụ cụ thể của bộ môn, phòng thí nghiệm cấp khoa, Bộ môn hoạt động theo quy chế do Hiệu trưởng quy định.

2. Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

a. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, các môn học do bộ môn phụ trách.

b. Cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

c. Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và trường giao.

d. Tổ chức NCKH và CGCN theo kế hoạch của khoa và chiến lược phát triển trường; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức KHCN, doanh nghiệp nhằm gắn đào tạo, NCKH với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường.

e. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.

f. Quản ngành đào tạo (nếu có).

g. Quản lý nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

3. Đứng đầu bộ môn là Trưởng bộ môn, Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa sau khi tham khảo ý kiến của các giảng viên trong bộ môn. Trưởng bộ môn là nhà khoa học uy tín của chuyên ngành đào tạo tương ứng. Nhiệm kỳ của Trưởng bộ môn là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Tiêu chuẩn cụ thể và giới hạn về độ tuổi của Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng quy định. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

time

:

time

:

time

FACEBOOK Đoàn - Hội

Truy cập tháng:118,760

Tổng truy cập:1,534,628

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn