Tác giả :

 

NAME

Trung, Do-Thanh

Assoc. Professor, PhD.

LAB

 

TEL

0989 881 588

EMAIL

trungdt@hcmute.edu.vn

OFFICE

A1-601

+ BACKGROUND

Education

2000: Bachelor Degree, major “Mechanical Engineering” in HCMUTE (VN)

2005: Master Degree, major “Mechanical Engineering” in Yeungnam University (South Korea)

2009: PhD Degree,  major “Mechanical Engine­­ering” in Yeungnam University (South Korea)

2010: Postdoc in Yeungnam University (South Korea).

Career

2006: Lecturer of Faculty of Mechanical Engineering (FME), Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam.

+ FIELDS OF INTEREST

Mechanical Design and Simulation

Advanced Composite Manufacturing

Applied Solid Mechanics

+ PAPERS OR BOOKS

[1] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Effects of wrinkling, edge-tearing and joining fiber layers on liquid flow in resin transfer molding process, The Korean Society of Mechanical Engineers (KSME) Conference, Korea, August 2005, p. 9-13.

[2] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Optimization and effects of fabric discontinuity on the flow in resin transfer molding, Joint Symposium Among Sister Universities in Mechanical Engineering (JSSUME), Korea, August 2006, p. 1-4.

[3] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Effects of wrinkled fabric on bending properties in resin transfer molded composites, The Korean Society of Automotive Engineers (KSAE), Vol. III, 2007, p. 1554-1559.

[4] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Effects of wrinkled fabric on mechanical properties of resin transfer molded composites, Proceeding of the 6th Korea-Japan Joint Symposium on Composite Materials, Korea, November 2007, p. 123-124.

[5] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Analysis of tensile properties for composites with wrinkled fabric, The Korean Society of Mechanical Engineers (KSME) Conference, May 2008, p. 400-405.

[6] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Fiber preform effects on tensile properties of resin transfer molded composites, Joint Symposium Among Sister Universities in Mechanical Engineering (JSSUME), August 2008, p. 144-147.

[7] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Effects of the wrinkled fabric preform on the bending properties of resin transfer molded composites, Journal of Materials Science, Vol. 44, 2009, p. 4219-4227.

[8] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Bending properties for composites with wrinkled and overlapped fabric preform, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 23, 2009, p. 3161-3168.

[9] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Experimentally study on mechanical properties of RTMCs with wrinkled fabric, The Korean Society of Mechanical Engineers (KSME) Conference, November 2009, p. 267-272.

[10] S. R. Ryu, Dong Joo Lee and Thanh Trung Do, Effect of magnetic force on the compressive and dynamic properties of magnetorheological elastomers, Proceedings of the 7th Japan-Korea Joint Symposium on Composite Materials, Japan, September 2009, p. 179-180.

[11] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Safety evaluation of composites with a wrinkled fabric preform under bending, Journal of Materials Science, Vol. 45, 2010, p. 5581-5590.

[12] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Analysis of tensile properties for composites with wrinkled fabric, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 24, No.2, 2010, p. 471-479.

[13] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Failure of composites with wrinkled fabric layer preform under shear and compression, The Korean Society of Mechanical Engineers (KSME) Conference, November 2010, p. 532-537.

[14] Jiawei Xu, Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, 성형조건에 따른 탄소나노튜브 보강 고무의 물성 평가, The Korean Society of Mechanical Engineers (KSME) Conference, Korea, November 2010, p. 384-388.

[15] Thanh Trung Do, Jiawei Xu and Dong Joo Lee, Mechanical and electrical properties of CNT reinforced rubber under different molding conditions, Joint Symposium Among Sister Universities in Mechanical Engineering (JSSUME), Korea, August 2010, 6 pages (CDROM).

[16] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Failure of composites with discontinuous fabric preform under bending, 8th International Conference on Fracture and Strength of Solids, Malaysia, June 2010, 6 pages (CDROM).

[17] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Degradation in tensile properties of composites with overlap and discontinuous fabric preforms, Journal of Advanced Composite Materials, Vol. 20, 2011, p. 443-462.

[18] Thanh Trung Do and Dong Joo Lee, Failure of composites with discontinuous fabric preform under bending, Journal of Key Engineering Materials, Vol. 462-463, 2011, p. 698-703.

[19] Đỗ Thành Trung và Nguyễn Ngọc Phương, Nghiên cứu ứng suất của chi tiết đòn treo trên bằng vật liệu composite, Hội nghị Công nghệ xanh và Phát triển bền vững ĐH SPKT TP.HCM, 2011, trang 79-84.

[20] Thanh Trung Do, The optimal design of composite leaf spring for light weight vehicle, Proceedings of 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Vol. 1, HCMUTE, Vietnam, 2012, p. 173-178.

[21] Thanh Trung Do, Design and manufacturing of the upper arm using polymer matrix composite, Proceedings of 2012 International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Vol. 1, HCMUTE, Vietnam, 2012, p. 195-200.

[22] Thanh Trung Do, A study of the composite upper arm with short carbon fiber reinforced nylon, Journal of Science & Technology - Technical Universities, No. 94B, 2013, p. 60-65.

[23] Phạm Sơn Minh, Trần Minh Thế Uyên, Đặng Minh Phụng và Đỗ Thành Trung, A study of temperature control for the pulsed cooling of injection molding process, Proceeding of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, Vol. 1, HCMUTE, Vietnam, 2014, p. 81-85.

[24] Pham Son Minh and Thanh Trung Do, Effect of mold temperature on the weld line strength of injection molding part, The International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD2014), Vietnam, Vol. B, 2014, p. 269-272.

[25] Đỗ Thành Trung, Phạm Sơn Minh và Châu Thị Thân, Thiết kế nhíp ô tô bằng vật liệu composite sợi carbon, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - ĐH SPKT TP.HCM, Số 27, 2014, trang 38-43.

[26] Phạm Sơn Minh, Đỗ Thành Trung, Nguyễn Minh Triết và Trần Viết Phú, Nghiên cứu biến dạng của kết cấu trong quá trình hàn hồ quang trong khí bảo vệ-GMAW, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Số 28, 2014, trang 8-14.

[27] Phạm Sơn Minh và Đỗ Thành Trung, Điều chỉnh nhiệt độ khuôn bằng quá trình làm nguội theo xung động dòng chảy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Vol. 52, No. 1, 2014, trang 123-132.

[28] Phạm Sơn Minh, Đỗ Thành Trung và Lê Võ, Hạn chế độ cong vênh của sản phẩm nhựa Polypropylene dạng tấm bằng phương pháp điều chỉnh nhiệt độ, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Vol. 7, 2014, trang 50-54.

[29] Trần Minh Thế Uyên, Phan Thế Nhân, Phạm Sơn Minh, Đỗ Thành Trung và Trần Văn Trọn, Ảnh hưởng của áp suất phun đến chiều dài dòng chảy của nhựa lỏng trên sản phẩm phun ép nhựa, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Vol. 7, 2014, trang 60-63.

[30] Phạm Sơn Minh, Đỗ Thành Trung và Đinh Ngọc Trinh, So sánh các phương pháp gia nhiệt cho khuôn phun ép với phương pháp giải nhiệt bằng nước, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 7, 2014, trang 68-72.

[31] Trần Minh Thế Uyên, Phan Thế Nhân, Phạm Sơn Minh và Đỗ Thành Trung, Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chiều dài dòng chảy của nhựa lỏng trong khuôn phun ép nhựa, Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, Số 30, 2014, trang 15-20.

[32] Pham Son Minh and Thanh Trung Do, Verification of external gas-assisted mold temperature control for injection molding process, Journal of Applied Mechanics and Materials, Vols. 752-753, 2015, p. 949-954.

[33] Thanh Trung Do and Pham Son Minh, Effect of temperature control on the pulsed cooling process in injection molding with P20 mold steel and polycarbonate material, Journal of Science & Technology - Technical Universities, No. 104, 2015, p. 78-82.

[34] Nguyen Van Minh, Pham Son Minh and Thanh Trung Do, Characteristics of internal coil induction heating system for injection molding temperature control, Journal of Science & Technology - Technical Universities, No. 106B, 2015, p. 13-18.

Textbooks:

[1] CATIA – Phân tích ứng suất và biến dạng, 2013, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM

[2] ANSYS – Phân tích ứng suất và biến dạng, 2013, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM

 

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time


FACEBOOK