Tác giả :

Thầy Trần Minh Thế Uyên và Thầy Nguyễn Văn Sơn cùng 15 thành viên của CKM SPKT được chào đón tại Chương trình tham quan và chuẩn bị thực tập tại Vision International ngày 16/5/2023