Tác giả :

Ngày 17/05/2023  khoa CKM và Công ty PCB Graptech Viet Nam tổ chức tập huấn phần mềm  ALTAIR SIMSOLID cho giảng viên và sinh viên khoa tại  phòng E1-503.