Tác giả :

Xin chúc mừng 6 sinh viên năm 1 của 6 ngành đào tạo của khoa Cơ khí Chế tạo máy có điểm trung bình chung tích lũy cao nhất theo từng ngành:
1. Nguyễn Ngọc Nhân với điểm trung bình 9.24 và số tín chỉ tích lũy 31, ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo
2. Nguyễn Hải Đăng điểm trung bình 8,9 với số tc là 25 ngành cnkt cơ điện tử
3. Nguyễn Thanh Vũ, điểm trung bình chung 8,84 số tc là 17 ngành CN Chế tạo máy
4. Nguyễn Việt Đoàn, điểm ẻn trung bình 8,54, số tc là 20 ngành CNKT Cơ khí 
5. Nguyễn gia Đạt, điểm trung bình 7,97, số tc là 22 ngành Kỹ thuật công nghiệp 
6. Phan Thị Hoàng Trang, điểm trung bình 7,8 số tc là 21 ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất