Tác giả :

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TRỢ GIẢNG HỌC KỲ 2/2022-2023- Xem file tại đây

Trợ giảng nộp các hồ sơ theo mẫu sau:

- MẪU HỢP ĐỒNG (04 bản) - ngày ký HĐ không chỉnh sửa - SV dùng Tài khoản ngân hàng BIDV

- MẪU THANH LÝ(04 bản) - ngày ký HĐ không chỉnh sửa

- PHIẾU ĐĂNG KÝ (01 bản)

- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRỢ GIẢNG (01 bản)

- PHIẾU ĐÁNH GIÁ (01 bản)

- Sinh viên hoàn thành CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG TRỢ GIẢNG (do Viện SPKT cấp) - Nộp 1 bản photo

Quy định trợ giảng: Số 1278/QĐ- ĐHSPKT, 30/8/2017. Số 1747/QĐ-ĐHSPKT, 31/8/2018

Nộp tại VP khoa Cơ khí Chế tạo máy E1-107. Cô Yến

Email: hongyen@hcmute.edu.vn 

Lưu ý: Gửi mail cho Cô Yến kiểm tra trước khi in, SV chỉ được trở giảng cho 02 giảng (tối đa 100 tiết)

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: Trước ngày 16/3/2023

Thống kê số tiết trợ giảng của giảng viên