Tác giả :
 thông báo số 526/TB-ĐHSPKT ngày 22/3/2023 về việc trợ cấp cho sinh viên khó khăn HKII năm học 2022-2023.
Kính mong Quý Khoa thông báo cho sinh viên nộp hồ sơ gồm Giấy đề nghị (theo mẫu) kèm minh chứng về Văn phòng Khoa, đồng thời, đăng ký theo link sau:  https://forms.gle/uxowYj1buZt2di6J6
Tiến độ:
- Hạn cuối sinh viên đăng ký trên link và nộp hồ sơ về Khoa: 06/4/2023.
- Các Khoa xét hồ sơ, tổng hợp danh sách theo mẫu và gửi về Phòng TS&CTSV, hạn cuối 11/4/2022.
- Hội đồng xét trợ cấp họp và công bố danh sách trước ngày 24/4/2023.
- Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện việc chi trợ cấp cho sinh viên có tài khoản hợp lệ trước ngày 12/5/2023.
Trân trọng.