Tác giả :

Thực hiện Kế hoạch 515/KH-ĐHSPKT ngày 20 tháng 3 năm 2023 về Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên; Ban chủ nhiệm khoa thông báo kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa Lãnh đạo khoa, Bộ môn với sinh viên học kỳ II năm học 2022-2023 như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tập hợp và giải đáp các yêu cầu của SV có liên quan đến học tập, rèn luyện, quy chế, chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ của người học.

- Tiếp nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của SV; rút kinh nghiệm để đưa công tác giảng dạy, học tập, phục vụ SV ngày càng tốt hơn.

- Thông báo kết quả giải quyết, khắc phục các vấn đề do SV nêu tại các buổi giao lưu đối thoại giữa SV với khoa trong học kỳ II năm học 2022-2023.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hình thức tổ chức

Tổ chức ở hai cấp: Tổ chức họp lớp và cấp khoa

2. Nội dung tiến hành

- SV nêu các yêu cầu, thắc mắc cần được giải đáp vào link: https://forms.gle/AYjbhX1pykh4DGhm6 (nếu nội dung thuộc khoa) trong thời gian từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 25/04/2023. Ngoài ra SV có thể nêu yêu cầu giải đáp trực tiếp tại buổi gặp gỡ, đối thoại.

- Khoa sẽ tổng hợp, phân loại các câu hỏi, các ý kiến để giải đáp cho SV tại buổi gặp gỡ, đối thoại.

- Các lớp lập biên bản tổng hợp các ý kiến chung của lớp nêu trong buổi sinh hoạt lớp, gửi cho Ban chủ nhiệm khoa để giải đáp các thắc mắc trong buổi đối thoại.

- Sau đợt gặp gỡ đối thoại, Ban chủ nhiệm khoa có văn bản kết luận các vấn đề liên quan đến khoa quản lý; Đồng thời đề xuất và kiến nghị không thuộc phạm vi giải quyết của Khoa lên Nhà trường xem xét.

3. Thành phần tham dự

            a. Tổ chức ở họp lớp: Các lớp tổ chức sinh hoạt lớp thảo luận, ghi nhận ý kiến và biên bản họp lớp chuyển về Văn phòng khoa trước ngày 25 tháng 04 năm 2023

b.  Tổ chức ở cấp Khoa

- Đối với cán bộ viên chức: Ban chủ nhiệm khoa, Chi ủy, BCH Công đoàn khoa, BCH Đoàn khoa, BCH Liên chi Hội sinh viên, Trưởng/Phó bộ môn, Trưởng/Phó xưởng; đội ngũ tư vấn viên; các thầy cô giáo quan tâm.

- Đối với SV: Mỗi lớp cử 5 bạn sinh viên và thông báo cho các bạn sinh viên quan tâm cùng tham dự. Quyền lợi của các bạn sinh viên tham gia được cộng 3 điểm rèn luyện theo quy định.

4. Thời gian, hình thức tổ chức

           a. Tổ chức họp lớp:

-         Thời gian: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 25/04/2023

-         Hình thức: Họp trực tiếp hoặc Họp trực tuyến

b.  Tổ chức ở cấp Khoa

-         Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 05/5/2022 (Thứ 6)

-         Hình thức: Họp trực tiếp tại phòng E1.203

Ban chủ nhiệm khoa xác định đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong SV, đồng thời để nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa. Ban chủ nhiệm khoa yêu cầu Lãnh đạo các Bộ môn, Tư vấn viên cùng Ban cán sự các lớp chỉ đạo nhằm đạt kết quả cao nhất.

Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể giảng viên, cán bộ công nhân viên và SV khoa Cơ khí chế tạo máy biết để thực hiện.

 

 

 

Phụ Trách Khoa

Đã ký

 

 

PGS. TS. TRƯƠNG NGUYỄN LUÂN VŨ