Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁy

                       Số: 01 /KH-CKM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA

(Khóa 2022 trở về trước)

Kính gửi:      - Trưởng/phó Bộ môn

                      - Quý thầy/cô tư vấn viên

                      - Sinh viên từ khóa 2022 trở về trước

Căn cứ kế hoạch của nhà trường về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân - SV đầu năm học 2023-2024; Ban chủ nhiệm khoa thông báo kế hoạch tổ chức sinh hoạt giữa bộ môn, tư vấn viên đầu năm học 2023-2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của SV trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành giáo dục; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, chủ trương, chính sách mới của ngành giáo dục.

          2. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác SV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - SV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với SV; phổ biến phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 của ngành giáo dục & đào tạo, của nhà trường.

          3. Tuần sinh hoạt công dân SV đầu năm học là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả SV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của SV, là một trong các tiêu chuẩn đánh giá rèn luyện của người học, vì vậy yêu cầu các đơn vị cùng toàn thể SV tham gia nghiêm túc, đầy đủ.

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA SINH HOẠT

Toàn bộ sinh viên đại học hệ chính quy (đại trà, CLC) đang theo học tại khoa năm học 2023-2024, riêng khóa 2023 sẽ có kế hoạch cụ thể sau.

II. NỘI DUNG – HÌNH THỨC SINH HOẠT

1. Khoa tổ chức gặp gỡ, sinh hoạt với SV triển khai các nội dung

1.1. Nội dung:

- Tổng kết hoạt động của khoa, ngành, lớp SV; bình xét thi đua và đánh giá lao động ban cán sự lớp năm học 2022-2023. Phổ biến các nội dung công tác trọng tâm của nhà trường, của khoa năm học 2023-2024 và đề cử ban cán sự lớp năm học 2023-2024.

- Chú trọng nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng, các nguyện vọng chính đáng của SV (đặc biệt SV hệ CLC); thực hiện báo cáo các đề xuất đến phòng tuyển sinh và công tác SV, đến nhà trường.

- Tiếp nhận các đề xuất từ sinh viên đóng góp ý kiến với khoa, nhà trường.

- Phổ biến các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác SV của bộ GDĐT và của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Thông tin về chính sách học bổng, tín dụng cho sinh viên.

- Các hoạt động khác của khoa, của tổ chức Đoàn thanh niên – Hội sinh viên khoa.

- Hoạt động tư vấn sinh viên của đội ngũ tư vấn sinh viên về các nội dung SV thắc mắc đầu năm học.

1.2. Thời gian và hình thức sinh hoạt

Thời gian:

9h00 ngày 18/8/2023

Hình thức: sinh hoạt qua hình thức trực tuyến qua internet thông qua link:

https://meet.google.com/kdc-xzcg-zgj

2. Sinh viên tham gia chương trình “Tuần lễ xanh – sạch – đẹp”

Thời gian: từ ngày 21/8/2023 đến ngày 26/8/2023

Nội dung:

- Vệ sinh xưởng

- Chăm sóc công viên cây xanh

- Thực hiện vệ sinh 5S các khu thuộc khoa CKM

-…

Sinh viên tham gia đăng ký tại Đoàn Thanh Niên Khoa CKM

3. Sinh viên tham gia lớp sinh hoạt chính trị công dân đầu năm học:

Học trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức

- PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ         Trưởng ban

- PGS. TS. Đặng Thiện Ngôn                    Phó ban

- PGS. TS. Phạm Sơn Minh                       Ủy viên        

- PGS. TS. Đỗ Thành Trung                      Ủy viên

2. Phân công trách nhiệm cho các đơn vị

- Ban chủ nhiệm khoa: tổ chức và giới thiệu chung về các vấn đề: tổ chức, đào tạo, NCKH,..

- Thư ký khoa: tiếp nhận các đề xuất từ sinh viên đóng góp ý kiến với khoa, nhà trường

- Đoàn khoa:

·      Tổ chức Tuần lễ xanh – sạch – đẹp”.

·      Các hoạt động khác của tổ chức Đoàn thanh niên – Hội sinh viên khoa.

- Đội ngũ tư vấn SV:

·      Tổng kết hoạt động của khoa, ngành, lớp SV; bình xét thi đua và đánh giá lao động ban cán sự lớp năm học 2022-2023. Phổ biến các nội dung công tác trọng tâm của nhà trường, của khoa năm học 2023-2024; Đề cử ban cán sự lớp năm học 2023-2024.

·      Phổ biến các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

·      Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác SV của bộ GDĐT và của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Thông tin về chính sách học bổng, tín dụng cho sinh viên

·      Hoạt động tư vấn sinh viên của đội ngũ tư vấn sinh viên về các nội dung SV thắc mắc đầu năm học.

- Trưởng ngành CLC:

·      Nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng, các nguyện vọng chính đáng của SV; thực hiện báo cáo các đề xuất về khoa.

 

  Trân trọng./.

 

Lưu ý: Các Bộ môn/Tư vấn viên lập danh sách sinh viên tham dự để khoa cộng điểm rèn luyện theo quy định.

                                

 

 

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

Đã ký

 

 

Phạm Sơn Minh

 

 

Kế hoạch đính kèm 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

time

:

time

:

time

Đào tạo sau đại học


 

 
 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333

E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:23,696

Tổng truy cập:87,730