Tác giả :

                                                                                      KẾ HOẠCH 
                                                   V/v đăng ký đồ án tốt nghiệp HK 2 năm học 2023-2024

I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
- Tất cả sinh viên hệ đại trà, hệ CLC đủ điều kiện số tín chỉ tích lũy và hoàn thành các đồ án môn học sẽ được giao thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
- Số tín chỉ tích lũy tối thiểu tính đến ngày 15/01/2023 (có điểm ngoại ngữ đã được quy đổi) được tính theo công thức sau:
< Tổng số TC CTĐT – Số TC Thực tập tốt nghiệp  - Số TC ĐATN - 6 TC nợ > 
Ví dụ: (sinh viên căn cứ vào CTĐT của mình để tính đúng)
+  Đối với CTĐT 150 TC, 2 TC TTTN thì số tín chỉ tích lũy tối thiểu cần đạt:
150 TC – 2 TC TTTN – 10 TC ĐATN - 6 TC nợ = 132 TC
+  Đối với CTĐT 132 TC, 2 TC TTTN thì số tín chỉ tích lũy tối thiểu cần đạt:
132 TC – 3 TC TTTN – 07 TC ĐATN - 6 TC nợ = 116 TC
- Đạt 02 đồ án môn học (đã có điểm).

II. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  
- Tất cả giảng viên khoa Cơ khí Chế tạo máy, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên trường khác do bộ môn đề xuất;
- Đề tài đăng ký hướng dẫn phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo của sinh viên được hướng dẫn, phù hợp với chuyên ngành của giảng viên hoặc được bộ môn quản ngành chấp nhận;
- Mỗi đề tài ĐATN tối đa 03 sinh viên thực hiện;
 -Số lượng sinh viên giảng viên có thể hướng dẫn thực hiện ĐATN được tính theo chức danh của giảng viên, quy định cụ thể như sau:
+ Phó giáo sư - Tiến sĩ: 21 sinh viên
  + Tiến sĩ, GVC - Thạc sĩ:   15 sinh viên
  + Thạc sĩ:         11 sinh viên 

III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
- Khoa sẽ triển khai đăng ký tập trung qua Google Form, đề nghị giảng viên tham gia hướng dẫn ĐATN đăng ký tên đề tài từ ngày 11/01/2024 đến 17/01/2024. 
-Ngày 18/01/2024  xét duyệt các đề tài đã đăng ký theo thời gian như sau:
+08g30 đến 09g00: các đề tài TN thuộc lĩnh vực cơ điện tử, Robot&AI
+09g00 đến 09g30: các đề tài thuộc lĩnh vực CTM, KTCK
+09g30 đến 09g45: các đề tài thuộc lĩnh vực KCN
+09g45 đến 10h00: các đề tài thuộc lĩnh vực Kỹ nghệ gỗ và Nội thất.
-Công bố đề tài tốt nghiệp được duyệt ngày 18/01/2024.
-Sinh viên đủ điều kiện đăng ký nhận đề tài ĐATN học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 từ 08g00 ngày 19/01/2024 đến 16g00 ngày 23/01/2024 ( sinh viên nộp tờ nhiệm vụ có chữ ký của giảng viên hướng dẫn.
-Giảng viên hướng dẫn kiểm tra số TC sinh viên đạt được theo yêu cầu ở mục I, không nhận sinh viên hướng dẫn nếu không đạt các yêu cầu ở mục I.
-Bộ môn nộp đề xuất danh sách giảng viên phản biện về văn phòng khoa trước ngày 26/01/2024.
-Khoa nộp danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn,phản biện về phòng đào tạo 29/01/2024.

IV. THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Thực hiện bảo vệ ĐATN theo kế hoạch riêng, thời gian dự kiến bảo vệ từ 22/07/2024 đến 04/08/2024.

                                                TRƯỞNG KHOA
                                                          Đã ký

                                             PGS.TS Trương Nguyễn Luân Vũ


 File kế hoach đính kèm

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

 
 

time

:

time

:

time

Truy cập tháng:172,016

Tổng truy cập:2,369,652


FACEBOOK